Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 12053914. De voorwaarden worden u op aanvraag toegezonden.

VAN DE WICO BHV & EHBO OPLEIDINGEN BV
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 12053914


Artikel 1 – Toepasselijkheid

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “Wico”: Wico BHV & EHBO opleidingen BV en/of een aan Wico BHV & EHBO opleidingen BV gelieerde vennootschap. Wico gebruikt onder meer de handelsnaam Alles Paletti.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wico en op alle met Wico gesloten overeenkomsten.
Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Wico schriftelijk zijn aanvaard.
Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) opdrachtgever (hierna “de Opdrachtgever”) gehanteerde algemene voorwaarden.


Artikel 2 – Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Wico zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
Onjuistheden in een opdrachtbevestiging van Wico dienen binnen drie dagen na de datum ervan schriftelijk aan Wico te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Opdrachtgever daaraan gebonden is.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Wico niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.


Artikel 3 – Gegevens

De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Wico verstrekte gegevens en informatie.
De Opdrachtgever zal Wico onverwijld in kennis stellen van gewijzigde gegevens en/of omstandigheden die van invloed op de dienstverlening van Wico (kunnen) zijn.
Wico is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de Opdrachtgever alle door Wico verlangde gegevens heeft verstrekt.


Artikel 4 – Prijzen

Door Wico opgegeven of met Wico overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten en/of andere onkosten.
Indien Wico nadere werkzaamheden en/of diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Wico gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.


Artikel 5 – Termijnen

Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van termijnen verplicht Wico niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden vertraging ontstaat, worden termijnen voor zover nodig verlengd.
Wico is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.


Artikel 6 – Uitvoering van de Opdracht en vrijwaring

6.1 De werkzaamheden van Wico bestaan uit het opleiden (inclusief vervolg- en herhalingscursussen) van BHV-ers, het geven van EHBO, AED en VCA cursussen (inclusief vervolg- en herhalingscursussen). Alle opleidingen en cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van het NBBE, het NIBHV en Het Oranje Kruis.
6.2 Indien de opleiding of cursus in het opleidingslokaal van Wico wordt gegeven, zal Wico zorgdragen voor de op grond van de Arbowet en Arboregelgeving voorgeschreven voorzieningen.
6.3 De Opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van de opgegeven persoon een andere persoon aan de opleiding of cursus te laten deelnemen. De Opdrachtgever dient Wico van een dergelijk voornemen onverwijld op de hoogte te stellen en de noodzakelijke informatie met betrekking tot deze persoon schriftelijk aan Wico door te geven.
6.4 Deelname aan de opleiding en/of cursus geschiedt op eigen risico. De Opdrachtgever vrijwaart Wico voor alle aanspraken van de deelnemer wegens geleden schade, wegens letsel en/of verlies of beschadiging van eigendommen tijdens het volgen van de opleiding of cursus bij Wico.


Artikel 7 – Overmacht

Indien Wico door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Wico gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, prik- of stiptheidacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, storende wettelijke bepalingen, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Wico afhankelijk is, zoals verkeersdrukte of onbereikbaarheid van de afgesproken leslocatie.
Indien Wico bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 8 – Garantie en reclame

Wico zal zich naar beste vermogen inspannen om de met de Opdrachtgever overeengekomen opleidings- of cursusdoelstelling te realiseren. Wico kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
Indien een opleiding of cursus gebrekkig is, is Wico alleen gehouden om een vervangende opleiding of cursus aan te bieden.
Iedere aanspraak van de Opdrachtgever vervalt, indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Wico niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
De Opdrachtgever dient eventuele of beweerde onjuistheden in facturen van Wico binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Wico mede te delen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.


Artikel 9 – Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Wico te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Wico heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van €250,-.

De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Wico is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met het geen de Opdrachtgever en / of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Wico schuldig is/zijn.
Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden Wico hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 10 – Advisering

Wico zal haar advisering en/of begeleiding van de Opdrachtgever naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Wico kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
De door Wico uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Wico is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Wico openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.
Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit de in 10.1 vermelde informatieverstrekking en/of advisering, is Wico niet aansprakelijk.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft de Opdrachtgever jegens Wico geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door Wico en/of door Wico ingeschakelde derde(n) verzorgde opleiding en/of cursus en/of andere geleverde diensten.
Wico is derhalve niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever en/of de deelnemer. Onder schade is zowel directe schade te verstaan als gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade), persoons- en/of zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook. Deze uitsluiting geldt niet, indien er sprake is van grove schuld of opzet van Wico.
Wico is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
Wico is niet aansprakelijk voor door haar aan de Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen.
Indien Wico op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte was, is Wico niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Wico.
In alle gevallen waarin Wico gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de kosten van de opleiding of cursus of andere geleverde diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 5.000,=. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Wico, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
Iedere vordering jegens Wico, behalve die welke door WICO is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 12 – Annulering

Annulering dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden.
Voor de beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum waarop Wico de annulering heeft ontvangen.
De Opdrachtgever kan tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus de opdracht kosteloos annuleren.
Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus is de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.


Artikel 13 – Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op alles wat Wico vervaardigt of verstrekt, zoals adviezen en opleidings- en/of cursusmaterialen, komen toe aan Wico en/of derden. De Opdrachtgever zal geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Wico en/of derden maken.


Artikel 14 – Vertegenwoordiging

14.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Wico aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.


Artikel 15 – Slotbepalingen

De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Wico en de Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

Alle geschillen tussen Wico en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond. In afwijking hiervan is Wico bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de Opdrachtgever te wenden.

Op alle overeenkomsten die door Wico worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  • Modern opleidingscentrum in Maasbree
  • Incompany maatwerk trainingen
  • Totaalpakket voor bedrijven en particulieren
  • Gecertificeerde instructeurs