Verenigingen

Bedrijfshulpverlening: informatie voor verenigingen

Welke verplichtingen heeft een (sport) vereniging m.b.t. de BHV?
Om te kunnen bepalen of een vereniging verplicht is bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren is het van belang vast te stellen of de vereniging werkgever is in de zin van de Arbowet. Zie ook wetgeving. Dat is het geval als er gezag wordt uitgeoefend (een bestuur dat taken verdeelt en mensen daarvoor aanwijst, instructeurs/trainers in dienst heeft etc.). Is hier sprake van dan is de BHV-regelgeving van toepassing en dient de werkgever (in dit geval de vereniging) zijn BHV-zorgverplichting na te komen. Deze verplichting dient ingevuld te worden op basis van de uitkomst van de RI&E. De werkgever dient met name voldoende BHV-ers aan te wijzen en te zorgen voor adequate opleiding, dit kan, afhankelijk van de RI&E, een eenvoudige (schriftelijke) instructie zijn maar ook een uitgebreide tweedaagse cursus.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 Januari 2007

Wie is er verantwoordelijk voor EHBO en BHV in sporthallen cq gymzalen. De verhuurder of de huurder?
De verhuurder exploiteert een sporthal en heeft personeel in dienst. hij is daarmee werkgever in de zin van de Arbowet. Hij is dan ook verplicht een BHV organisatie in stand te houden die niet alleen BHV verleent aan de eigen werknemers, maar ook verantwoordelijk is voor de bedrijfshulpverlening aan derden (bezoekers). De verhuurder is in deze dus aansprekelijk. Bij gymzalen die bijvoorbeeld van scholen gehuurd worden kan dit anders liggen. De scholen hebben niet als primair doel het in stand houden van sportaccomodaties en het verhuren daarvan. Dan ligt het meer voor de hand dat de sportvereniging zelf zorgt voor EHBO, tenzij dit anders met de verhuurder overeengekomen wordt.

We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen daarover berichten mochten er grote veranderingen optreden. Ondanks het wegvallen van de wettelijke verplichting blijft het zaak om goed te kijken naar de risico’s die vrijwilligers en leden lopen. U hebt als organisatie namelijk een zorgplicht ten opzichte van uw vrijwilligers en bezoekers. Die zorgplicht is af te leiden uit de Arbowetgeving, ondanks de versoepeling. Bij grote nalatigheid blijft de vereniging verantwoordelijk. Komt u deze verplichting niet na dan kunt u eventueel (persoonlijk) aansprakelijk worden gesteld. Het is dan ook aan te raden om goed te kijken of het wel zo verstandig is om geen bhv-er te hebben. Zeker gezien het feit de vereniging zelf verantwoordelijk is en blijft bij grote nalatigheid.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij kunnen er samen met u als vereniging voor zorgen dat uw BHV- organisatie is toegespitst op de mogelijke risico’s die zich binnen uw vereniging kunnen voordoen, rekening houdende met de persoonlijke wensen/behoeften van uw vereniging en de geldende wettelijke verplichtingen.

Voor meer informatie en/of een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Zoeken naar cursussen

mei 2024
juni 2024
Momenteel zijn er voor deze cursus geen data gepland. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.
Meer laden
  • Modern opleidingscentrum in Maasbree
  • Incompany maatwerk trainingen
  • Totaalpakket voor bedrijven en particulieren
  • Gecertificeerde instructeurs